Polityka cookies

Czym jest plik cookie/ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. iluggage.pl. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Cel stosowania plików cookies przez Ipapus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Cookies techniczne zapewniają prawidłowe działania strony internetowej:

– w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek;

– w celu zapewnienia odpowiedniego wyświetlania strony uzależnionego od wykorzystywanego urządzenia;

-w celu określenia czy z danego urządzenia odwiedzano wcześniej naszą stronę internetową;

Cookies analityczne umieszczane są w celu polepszenia świadczonych usług i działania naszej strony internetowej, poprzez pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki. Zbierają informacje dotyczące ruchu na stronie, źródła ruchu i sposobu korzystania ze stron. Pozyskane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikacje użytkownika korzystającego z portalu.W celu dokonania analizy i sporządzenia statystyk nasza Ipapus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością korzysta z usług Google, tj. Google Analytics. Szerszy zakres informacji dotyczących sposobu działania usługodawców znajduje się na https://support.google.com/analytics/a…er/6004245

Cookies marketingowe umieszczane są w celach marketingowych – korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa ta polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/he…ge_content

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Uzyskane za pomocą ciasteczek dane są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Zaliczamy do nich:

– adres IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

– typ urządzenia

– czas przebywania na stronie

– podjęte czynności na stronie

– lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Google oraz Facebook uzyskują od nas dane dotyczące:

– adresu IP urządzenia z którego korzysta użytkownik

– typu urządzenia

– czasu przebywania na stronie

– czynności podjętych na stronie

– lokalizacji z której dokonywane jest połączenie

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5…gi%20ci…

Chrome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/pr…ts/windows

Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/p…okies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?v…cale=pl_PL

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Ponadto dajemy informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom.

WSTĘP

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „Rozporządzenie”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów
przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do
ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Ipapus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Piekary 447, Kraków, Polska, REGON: 381485580, NIP: 6762555685, KRS: 0000751754 (dalej: „Spółka”)
  JAKIE DANE GROMADZIMY?
 2. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:
  a. związanych z wykonywaniem łączącej nas umowy, bądź w związku z
  podjętymi przez Państwa działaniami w związku z zawarciem umowy (art. 6
  ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
  b. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z
  podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest
  z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas
  wskazany w przepisach prawa, np.:
   art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
  2017 r. poz. 1858);
   art. 34 ust. 1 w zw. z art. 49 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o
  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U.
  2018 poz. 723);
   art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
  podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
  c. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na
  wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie
  uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
  d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
  f) Rozporządzenia);
  e. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana
  danych osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6
  ust.1 lit. a) Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie
  swoich danych, treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu
  będziemy przetwarzać te dane.
  Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać proflowania,
  czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat
  preferencji lub przyszłych zachowań (proflowanie oznacza, np. w przypadku proflowania
  marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a
  w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej
  dokonywania proflowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez
  uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres
  poczty elektronicznej.
 3. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ?:
  Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy (jeśli ich
  Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane
  opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie
  będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
  W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana
  danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania
  naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
  Zawierając umowę może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi nieobjęte dotąd umową.
  Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny niż opisany w
  tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe, przed
  uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte
  w tym dokumencie pozostaną aktualne.
 4. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:
  a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w
  ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od
  podstawy kompetencyjnej);
  b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Spółki
  na podstawie zawartej z Spółką umowy powierzania przetwarzania
  danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to m.in.:
  informatycy, firmy archiwizujące, firmy serwisujące;
  c. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator,
  któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty
  prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające
  wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w
  terminie),
  d. Podmiotom powiązanym kapitałowo i osobowo z Spółką,
  e. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, jeżeli
  podejmiemy decyzję, o takim przekazaniu;
 5. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
  wskazanych w punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:
  a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Spółką umowy, przez
  okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
   przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania
  określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z
  przepisami podatkowymi;
   przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. okres
  przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w
  związku z prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów,
  przez wyznaczony prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków
  przez Spółkę;
  c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu
  wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących
  podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana
  sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora –
  przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.
  PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
  Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych
  poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego
  przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę
  Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą
  mailową lub telefoniczną.
  W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie
  zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień
  ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie,
  informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na
  podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
  PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH
 6. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
  a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
  (art. 15 Rozporządzenia),
  b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich
  poprawianie
  (art. 16 Rozporządzenia),
  c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
  do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do
  tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy
  je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
  d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan
  zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
  wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
  Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane
  na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce
  Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez
  Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18
  Rozporządzenia),
  e. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
  odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana
  dotyczące, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub
  Pani/Pana zgody. Uprawnienie to będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy
  będziemy posiadać Pani/Pana dane w formacie elektronicznym – gdy
  będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie papierowej nie będą
  Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Może Pani/Pan
  zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi (art.
  20 Rozporządzenia),
  f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej
  chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych
  osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust.
  3 Rozporządzenia. Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez
  wysłanie wiadomości mailowej na adres: arturmaczkowski@yahoo.co.uk
  W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie
  wniosku
  o odpowiedniej treści na adres Spółki lub złożenia go osobiście w
  siedzibie Spółki (Piekary 447, 32-060).
 7. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
  Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść
  sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym proflowania, o ile jest
  dokonywane) na potrzeby marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po
  przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania
  danych w tym celu.
  W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
  wobec przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym proflowania, o ile
  jest dokonywane), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony
  interes lub interes publiczny – art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
  Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
  sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:
   ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według
  prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
  lub
   podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.
  INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
  W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i
  realizacji umowy z Spółką, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia
  tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania
  tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji tej umowy.
  INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
  ADMINISTRATORA
  Jeżeli Spółka zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż
  cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem
  poinformujemy Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych
  informacji.
  ZGODA
  Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania
  umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego
  interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa
  danych. Taka zgoda może umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na
  potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa
  dane i na Państwa żądanie albo kontakt telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem
  przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy. Udzieloną nam zgodę może
  Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem
  wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody
  następuje przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do
  dostępu i poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
  Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody
  będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania
  Pana/Pani danych będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania
  inne przesłanki przetwarzania wskazane w lit. a)-e) powyżej.
  PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę Ipapus z siedzibą w Piekarach narusza przepisy
  Rozporządzenia,
  to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem arturmaczkowski@yahoo.co.uk

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: arturmaczkowski@yahoo.co.uk